4 kyu

4 KYU- PAS POMARAŃCZOWY

KATAME WAZA (technika w parterze):
TECHNIKA DŹWIGNI (KANSETSU WAZA):
  1. UDE GARAMI
  2. USHIRO UDE GARAMI
  3. UDE HISHIGI JUJI GATAME
TECHNIKA DUSZEŃ (SHIME WAZA):
  1. OKURI ERI JIME
  2. KATA JUJI JIME
  3. HADAKA JIME
RZUTY (NAGE WAZA):
  1. SODE TSURIKOMI GOSHI
  2. OKURI ASHI HARAI
  3. KO SOTO GARI
  4. TSURI KOMI GOSHI