3 kyu

3 KYU – PAS ZIELONY

KATAME WAZA (technika w parterze):
TECHNIKA DŹWIGNI (KANSETSU WAZA):
  1. UDE HISHIGI UDE GATAME
  2. UDE HISHIGI HIZA GATAME
TECHNIKA DUSZEŃ (SHIME WAZA):
  1. TSUKKOMI JIME
  2. SANKAKU JIME
RZUTY (NAGE WAZA):
  1. ASHI GURUMA
  2. SUKUI NAGE
  3. USHIRO GOSHI
  4. YOKO TOMOE NAGE
  5. KATA OTOSHI