2 kyu

2 KYU – PAS niebieski

KATAME WAZA (technika w parterze):
TECHNIKA DŹWIGNI (KANSETSU WAZA):

 1. UDE HISHIGI HARA GATAME
 2. UDE HISHIGI ASHI GATAME
 3. UDE HISHIGI SANKAKU GATAME
 4. UDE HISHIGI TE GATAME

TECHNIKA DUSZEŃ (SHIME WAZA):

 1. SODE GURUMA JIME
 2. RYO TE JIME
 3. KATA TE JIME

RZUTY (NAGE WAZA):

 1. YOKO OTOSHI
 2. KO SOTO GAKE
 3. HARAI TSURIKOMI ASHI
 4. KATA GURUMA
 5. SUMI GAESHI
 6. YOKO GURUMA