2 kyu – pas niebieski


KATAME WAZA (technika w parterze):

1. TECHNIKI DŹWIGNI (KANSETSU WAZA):

 • UDE HISHIGI HARA GATAME,
 • UDE HISHIGI ASHI GATAME,
 • UDE HISHIGI SANKAKU GATAME,
 • UDE HISHIGI TE GATAME

2. TECHNIKI DŹWIGNI (KANSETSU WAZA):

 • SODE GURUMA JIME,
 • RYO TE JIME,
 • KATA TE JIME

TECHNIKI RZUTÓW (NAGE WAZA):

 • KO SOTO GAKE,
 • YOKO OTOSHI,
 • HARAI TSURIKOMI ASHI,
 • KATA GURUMA,
 • SUMI GAESHI,
 • YOKO GURUMA.